th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
th
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

โปรแกรมท่องเที่ยวกาญจนบุรี – สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน (KRI)

0
ราคา
ราคาTHB7,500
ราคา
ราคาTHB7,500
* Please select all required fields to proceed to the next step.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

17
3 วัน 2 คืน
รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สะพานมอญ สังขละบุรี .กาญจนบุรี หากได้เดินทอดน่อง เฝ้ามองทะเลหมอกไหลเป็นสายยาวขนานกับผืนน้ำและขุนเขา บนสะพานมอญ สังขละบุรี ซึ่งล้อมรอบด้วยขุนเขาและแม่น้ำซองกาเลีย คงสุขใจไปกับการใช้ชีวิตเนิบช้าในเดสทิเนชันที่พาย้อนเวลากลับไปสู่วิถีริมน้ำ เสน่ห์แห่งธรรมชาติของผู้คน วัฒนธรรม และความหลากหลายทางเชื้อชาติ ไทย เมียนมา และชาวมอญ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดสระลงเรือ - วัดทิพย์สุคนธาราม - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ - สังขละบุรี

06.00
รับคณะที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) พร้อมทีมงานให้การดูแล คอยให้บริการต้อนรับ บริการอาหารว่าง (1) แบบ Box Set บนรถ พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี

06.30
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

09.00 – 09.45
เดินทางถึง วัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา ชมเรือสุพรรณหงส์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งตระหง่าน ภายในสระน้ำเนื้อที่ 15 ไร่ มองเห็นได้แต่ไกล วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางจนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีการค้นพบสระน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงเจดีย์โบราณ 2 องค์ และหลวงพ่อใหญ่องค์ดำหรือพระพุทธอนันตภูมิสุคุตโตที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ จึงนำมาสู่การบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่และตั้งชื่อว่า “วัดสระลงเรือ”

10.00 – 10.45
เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ วัดที่มีพระปางขอฝนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

12.00 – 13.30
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร พร้อมเดินชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว

14.30
เดินทางถึง ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ สถานอนุสรณ์ที่แสดงถึงความโหดเหี้ยม ของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างผ่าน และดำเนินการสร้างโดยเชลยศึกชาวออสเตรเลีย และเชลยศึกฝ่ายพันธมิตร

15.30
ออกเดินทางสู่ สังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี สัมผัสอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ไทย

17.30
เดินทางถึง สะพานมอญ แห่งสังขละบุรี ที่ผสานสองฝั่งไทย-มอญ ที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ถึงมนต์เสน่ห์ ซึ่งมีอีกชื่อเรียกหนึ่ง ว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย เชื่อมการสัญจรมอญ-สังขละให้ถึงกัน สะพานมอญยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ และแสงยามเช้าที่สวยงาม

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30
บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร

20.00
กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2ตักบาตรวิถีมอญ - ล่องเรือชมเมืองบาดาล - วัดวังก์วิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - ด่านเจดีย์สามองค์ - ถนนคนเดิน

05.30
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สังขละบุรี ให้ท่านทำภาระกิจ เตรียมพร้อมสำหรับการตักบาตรวิถีมอญ

06.00
พร้อมกัน ณ สะพานมอญ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและสัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางอากาสที่เย็นสบาย พร้อมกิจกรรมยามเช้าที่ชาวมอญและชาวไทยท้องถิ่น รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต้องไปร่วมกิจกรรมงานบุญนี้ คือ การตักบาตรวิถีมอญ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญที่อยู่อาศัยในสังขละบุรี
(ค่าชุดตักบาตรและเช่าชุดพื้นเมือง ชุดละประมาณ 80-100 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

08.00
บริการอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก

09.00 – 10.30
นำท่าน ล่องเรือชมเมืองบาดาล หรือ วัดวังก์วิเวการามหลังเก่า (วัดหลวงพ่ออุตตมะ) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 3 สาย คือแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ แม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกัน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่แห่งนี้เคยเป็นหนึ่งใน แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) ที่มีชื่อเสียงทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

11.00 -11.45
นำท่านชม วัดวังก์วิเวการาม ที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในงดงามไปด้วยด้วยศิลปะแบบมอญ มีหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงปั้นเป็นรูปหลวงพ่ออุตตมะ นั่งอยู่บนบังลังก์หน้าประสาทหลังใหญ่ 9 ยอดที่ใช้เก็บสังขารของท่าน มีพระพุทธรูปหินอ่อน งาช้างแมมมอธ และ เจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งจำจำลองแบบจาก เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

12.00
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

13.00
นำท่านออกเดินทางสู่ด่านเจดีย์สามองค์ เขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า

13.30 -14.30
เดินทางถึง ด่านเจดีย์สามองค์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หินสามกอง” ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ในสมัยก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย–พม่า มีผู้สันนิษฐานว่า ตามธรรมเนียมผู้ที่เดินทางผ่านมาบริเวณนี้ จะนำหินมากองไว้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง

15.00
เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมรับประทานอาหารค่ำ

18.30
บริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร

ปิดท้ายวันด้วยการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินสังขละบุรี มีของกินให้เลือกหลากหลาย รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี มหรสพอยู่ตลอดทาง เป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ

20.00
กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - ร้านแก้วของฝากเมืองกาญฯ - กรุงเทพฯ

08.00
บริการอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก

09.00
เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

12.00 -13.00
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

13.45 – 14.30
เดินทางถึง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน พบศิลปกรรมที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่ประเทศกัมพูชา

15.15
แวะซื้อของฝาก ร้านแก้วของฝากเมืองกาญฯ พบกับความหลากหลายของขนมอร่อย กว่า 1,000 รายการ อาหารจานด่วนเลิศรส ของฝากเลื่องชื่อ อาทิ มะขามกวนแก้ว ทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ วุ้นมะพร้าวอ่อน น้ำพริกเผา น้ำมะขามสด บ๊วยมะขาม เยลลี่มะขามรสบ๊วย ฯลฯ รับรองโดยเปิบพิศดารแม่ช้อยนางรำ มายาวนานกว่า 30 ปี

15.45
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

18.00
เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
– ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป

– หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
– รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
– ของใช้ส่วนตัว
– ยาประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

– วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
– ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
– หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
– หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

– โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
– ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
– การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

– รถโค้ช – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
– รถตู้ 10 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

รูปภาพ