enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

เที่ยวอีสานอ่ะ คลู รู้มั้ยชัยภูมิ น่าเที่ยวมาก (YLT2)

0
ราคา
ราคาTHB4,500
ราคา
ราคาTHB4,500
The tour is not available yet.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

607
3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง : กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562
รายละเอียดทัวร์


บริษัท ยิ้มละไม ทราเวล

เที่ยวอีสานอ่ะ คลู รู้มั้ยชัยภูมิ น่าเที่ยวมาก

ราคาท่านละ 4,500 บาท สำหรับ 10 ท่าน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพีรับที่กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 พบกันด้วยรอยยิ้ม ออกเดินทาง กรุงเทพฯ

24.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้าน เอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม บ้านซับสะเลเต ศาลเจ้าพ่อพญาแล ตาดโตน เฮือนคำมุ ชัยภูมิ

24.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ เชิญท่านพักผ่อนบนรถราตรีสวัสดิ์

06:00 น.
อรุณสวัสดิ์ ณ เมืองชัยภูมิ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ณ ปั๊ม ตามอัธยาศัย

07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารพื้นเมือง

08.30 น.
ชมทุ่งดอกกระเจียว สัมผัสหมอกยามเช้า ณ อุทยานแห่งขาติป่าหินงาม

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชุมชน ณ บ้านซับสะเลเต หมู่บ้าน Otop นวัตวิถี (เมนูต้มไก่ใส่ดอกสะเลเตและน้ำดื่มดอกสะเลเต)
เคยเห็นดอกสะเลเตมั้ยค่ะ มาเบิ่งเอาเด้อ

14.30 น.
เมื่อเรามาเยือนชัยภูมิ สิ่งที่เราต้องไปทำคือ สักการะศาลเจ้าพ่อพญาแล เพื่อรับพลังศิริมงคล

15.30 น.
คณะเข้าชม อุทยานแห่งชาติตาดโตน เราต้องมาคูล ที่นี่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม กินรีทอง 3 ปีซ้อน และเพลิดเพลินกับ น้ำตกตาดโตน ซึ่งท่านสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี

17.00 น.
นำคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ แหล่งเก็บรวบรวมและจัดแสดงผ้าโบราณเมืองชัยภูมิ ศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง เอกลักษณ์ของชาวชัยภูมิ โดยเฉพาะผ้าไหมโบราณลายหมี่คั่นขอนารี

18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอิ่มเอิบ
พัก ณ โรงแรมสยามริเวอร์ หรือ บ้านไร่อิงนา หรือ โรงแรมเลิศนิมิตร หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3พระธาตุชัยภูมิ - มอหินขาว - หนองบัวแดง -บ้านบุ่งสิบสี่ - ภูเขียว

06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.40 น.
คณะรับความศิริมงคล สักการะ พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน ประดิษฐานบนยอดเขาช่องลมสร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างพระเจดีย์แบบโบราณโดยมีเค้าโครงจากการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับศิลปะอีสาน

09.00 น.
ชมความมหัศจรรย์ ณ มอหินขาว อายุกว่า 175 ล้านปี หนึ่งเดียวในโลก ที่บ้านวังคำแคน อ.เมือง ท่านจะตะลึงกับแท่งหินสีขาว ตั้งตระหง่าน 5 แท่ง บนยอดผืนป่าภูแลนคา

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หนองบัวแดง

13.00 น.
เรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติหนองบัวแดง หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ -Organic Valley แห่งแรกในประเทศไทย

15.30 น.
ท่องเที่ยววิถีชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ เที่ยวเชิงเกษตร แต่ที่ต้องมาชมมาชิมน้ำส้มโอปั่นที่อร่อยที่สุดเพราะใช้ส้มโอพันธุ์แดงภูคิ้ง สวนส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และ พันธุ์พื้นเมือง คือ แดงภูคิ้ง ท่านลิ้มรสความอร่อย และ ปลอดภัย ส้มโอเนื้อสีแดงฉ่ำ อร่อยหวานอมเปรี้ยว บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆ

17.00 น.
รับประทานอาหารแบบชุมชนเกษตร แบบฉบับชาวบ้านบุ่งสิบสี่ที่มีอาหารเลิศรศ
พัก ณ โรงแรม บันเดอร์ ภูเขียว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4พระธาตุหนองสามหมื่น - พระธาตุวัดเจดีย์ - บ้านฝายดินสอ - เดินทางกลับ

06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.
เช้านี้รับอรุณกับศิริมงคลในชีวิต ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ตำบลบ้านแก้ง โบราณสถานที่สำคัญ จากลักษณะด้านศิลปกรรสถาปัตยกรรมเกิดจากการผสมผสานศิลปะล้านนา ล้านช้าง และ อยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

11.00 น.
สักการะ พระธาตุวัดเจดีย์ เมืองคอนสาร เป็นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พบนั้นเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะแบบขอม? คาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก มีลักษณะพุทธศิลป์สมบูรณ์และงดงามยิ่งนัก มีลักษณะเด่นคือพระโอษฐ์สีแดง อายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันชื่อว่า พระพุทธชัยสารมุนี แต่ชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงพ่อพระประธาน และข้างๆกันนั้นยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองซึ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น ในปี 2479 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้ขึ้นทะเบียนพระประธานเป็นโบราณวัตถุ มีอายุประมาณ 700 ปี

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับชุมชนบ้านฝายดินสอ อาหารต้นตำหรับอร่อยแบบพื้นบ้าน

14.00 น.
นำคณะเดินทางกลับ ระหว่างการเดินทางอิสระให้คณะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.
นำคณะเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืมจากทีมงาน

รูปภาพ