enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

เชียงคาน – ภูเรือ – เลย (NBT1)

0
ราคา
ราคาTHB6,500
ราคา
ราคาTHB6,500
The tour is not available yet.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

364
3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
รายละเอียดทัวร์


เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์

เชียงคาน – ภูเรือ – เลย

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ - ผาสาดลอยเคราะห์ – แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดิน

11.00 น.
ทีมงาน เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์ คอยให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.
ออกเดินทางสู่ บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชาวบ้านนาป่าหนาดเป็นคนเชื้อสายไทดำ หรือไทชงดำ หรือไทโซ่ง ชาวไทดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมสีสันให้แก่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นับแต่อดีตมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ในสมัยที่ไทยทำสงครามปราบฮ่อในดินแดนเชียงขวางและสิบสองจุไท ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศเวียดนาม ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดถูกอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยกองทัพสยามตั้งแต่ครั้งนั้น ชมการแสดงแซปาง สนุกสนานกับการละเล่นของชาวไทดำและชมวิถีชีวิตของชาวไทดำ นักท่องเที่ยวสามารถแต่งกายชุดไทดำเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

15.00 น.
นำท่านร่วมทำกิจกรรม ผาสาดลอยเคราะห์ ตามความเชื่อของชาวเชียงคานการลอยผาสาดก็เป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งร้ายๆออกไปจากตัวเรา โดยในกระทงผาสาดนี้ผู้ลอยจะต้องตัดเส้นผมหรือตัดเล็บของตนเองใส่ลงไปในกระทงผาสาดนี้ด้วยและจะมีเคล็ดลับ คือ เมื่อลอยผาสาดแล้วห้ามกลับหลังหันไปมองอีกเป็นอันขาดเพื่อไม่ให้เคราะห์ร้ายหรือสิ่งไม่ดีกลับมาหาเราอีก เป็นคติความเชื่อของชาวเชียงคานที่มีมาแต่สมัยโบราณ

16.00 น.
นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ ริมแก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน

17.00 น.
อิสระ ให้ท่านเลือกซ๊อปปิ้งสินค้าก่อนเดินทางกลับ ณ แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน ความสวยงามของแก่งคุดคู้ แก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหิน ลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม (ของฝากแนะนำและที่ขึ้นชื่อ คือ มะพร้าวแก้วเชียงคาน )

18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

19.30 น.
นำคณะเที่ยวชม ชิม ช๊อป ณ ถนนคนเดินเชียงคาน ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงคานบริเวณถนนชายโขง อ.เชียงคาน

22.00 น.
กลับที่พัก / พักผ่อน / ตามอัธยาศัย

วันที่ 2ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก – วัดป่าห้วยลาด – ค่าเฟ่ดีมีนา – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – ตลาดต้องชม

05.30 น.
ตักบาตรข้าวเหนียว ณ หน้าโรงแรมที่พัก

06.00 น.
นำคณะฯ เที่ยว ชมภูทอก เชียงคาน โดยนั่งรถสองแถวขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นที่บนยอดเขาภูควายเงิน พร้อมชมวิวแบบ 360 องศา ชมวิวแม่น้ำโขง (หากโชคดีเราจะได้เห็นทะเลหมกสวยงามยิ่งนัก)

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.
เดินทางต่อไปยังอำเภอภูเรือ แวะ วัดป่าห้วยลาด ซึ่งมีศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ่อ่า สง่างาม ซึ่งประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุดซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้าองค์เห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพื้นดิน ท่ามกลางกลิ่นหอม

10.00 น.
แวะถ่ายรูปเช็คอินกินกาแฟ ณ ร้านกาแฟ คาเฟ่ดีมีนา ภูเรือเรือนไม้รีสอร์ทอยู่ในตัว อ.ภูเรือ ทางเข้าไปรีสอร์ทอยู่ฝั่งปั๊มปตท.(ตรงข้ามทางเข้าอช.ภูเรือ) จะมีหลายซอยก็เข้าได้เกือบทุกซอยเพราะทะลุถึงกัน (ลองสังเกตุป้ายภูเรือเรือนไม้รีสอร์ท)

11.00 น.
นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระราชทานเงินซื้อ ที่ดินสร้างวัดนี้ เมื่อครั้งเสด็จ นำแพทย์อาสาออกช่วยเหลือราษฏรที่เจ็บป่วยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานสร้างองค์พระพุทธรูปทรงถวายนามว่าพระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) และทรงถวายพระบรมสารีริธาตุเพื่อบรรจุไว้ที่องค์พระปฏิมากรนี้ ซึ่งประดิษฐานบนยอดเขาของวัด

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.
ออกเดินทางแวะ ชมชิม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง” หรือ ตลาดต้องชม ของบริษัทประชารัฐจังหวัดเลย ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ สับปะรดบ้านไร่ม่วงที่มีรสชาติหวานฉ่ำ เงาะเมืองเลย แก้วมังกร ลำไย อโวคาโด้ อาหารท้องถิ่น และสินค้าโอท็อปของชุมชน มีผู้ประกอบการ จำนวน 48 ร้านค้า ซึ่งเกษตรกรและคนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเอง เพื่อให้คนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวได้แวะชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝาก (แล้วแต่ช่วงเทศกาล)

15.00 น.
นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย

17.00 น.
นำคณะเที่ยวชม ชิม ช๊อป ณ ถนนคนเดินเชียงคาน ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงคานบริเวณถนนชายโขง อ.เชียงคาน

18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

21.00 น.
กลับที่พัก / พักผ่อน / ตามอัธยาศัย

วันที่ 3เลย – หนองหิน – ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.
ออกเดินทางไปต่อที่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย นำท่านขึ้นไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกพร้อมกับชมภุหอ ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นจนได้รับสมยา นามว่า “ ฟูจิเมืองเลย ”

10.30 น.
เดินทางต่อไปยัง สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย นั่งรถอีแต๊กเพื่อขึ้นไปชมปติมากรรมแนวผาหินปูนสูงใหญ่รอบทิศทางแบบ 360 องศา ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี คล้ายกับคุนหมิงที่ประเทศจีน

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น.
อำลากันด้วยมิตรภาพและน้ำใจแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยอิสระหรือท่านสามารถท่องเที่ยวต่อเองได้

รูปภาพ