enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

แอ่ว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง (DV1)

0
ราคา
ราคาTHB7,500
ราคา
ราคาTHB7,500
The tour is not available yet.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

315
3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
รายละเอียดทัวร์

บริษัท เดวี เวเคชั่น จำกัด

แอ่ว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ –วัดพระธาตุดอยคำ-วัดศรีสุพรรณ-หมู่บ้านถวาย- วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

เช้า
– รับลูกค้าจากสนามบินเชียงใหม่
– รับประทานอาหารเช้า(ไม่รวมในแพคเกจ)
– จากนั้นนำทุกท่าน สักการะขอพรวัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าศาลาการ เปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตแต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”
– จากนั้นเดินทางเที่ยวชมความงดงามของสถาปัตยากรรมและศิลปกรรม ณ วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่เนรมิตด้วยช่างฝีมือเครื่องเงิน หนึ่งในที่เที่ยวอันซีนของเชียงใหม่

เที่ยง
– รับประทานอาหารมื้อเที่ยง
– นำทุกท่านเดินทางไปแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม้และเลือกช้อปปิ้ง หมู่บ้านถวาย หมู่บ้าน หัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เชียงใหม่ จากนั้นดินทางเข้าที่พักที่ลำพูน โรงแรม Easy Hotel

เย็น
– นำทุกท่าน สักการะพระบรมเจดีย์ธาตุ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ

ค่ำ
– รับประทารหารมื้อค่ำ
– เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง นั่งรถรางชมเมืองลำพูนชมสถานที่ 11 แห่ง-สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

เช้า
– รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
– นำทุกท่าน นั่งรถรางชมเมือง พร้อมสักการะวัดสำคัญๆต่างตามจุดท่องเที่ยวในเมืองรวม 11 จุด ได้แก่
1 วัดพระธาตุหริภุญชัย
2 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
3 คุ้มเจ้ายอดเรือน
4 อนุสาวรีย์จามเทวี
5 วัดจามเทวี
6 วัดมหาวัน
7 วัดพระคงฤาษี
8 วัดสันป่ายางหลวง
9 โบราณสถานกู่ช้างกู่มา
10 วัดพระยืน
11 วัดต้นแก้ว

เที่ยง
– รับประทานอาหารมื้อเที่ยง
นำทุกท่านเยี่ยมชม สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการทอผ้าของชาวลำพูน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งสถาบันยังเป็นศูนย์เสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอและเป็นที่รวมรวมพ่อครูแม่ครูที่มีความรู้ด้านการทอผ้าเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือสู่รุ่นหลัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอโบราณ และพัฒนาการทอผ้าลวดลายใหม่ๆ ของจังหวัดลำพูน

เย็น
เดินทางไปยังจังหวัดลำปางเข้าที่พัก

วันที่สาม วัดพระธาตุลำปางหลวง – นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง- เซรามิค

เช้า
– รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
– นำทุกท่านสักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขต ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีในพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็น ลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและ พระอัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอ ด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่
– จากนั้นนำท่าน นั่งรถม้าชมเมือง นครลำปาง

เที่ยง
– รับประทานอาหาร
– นำท่านแวะช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เซรามิค
– นำทุกท่านเดินทางไปยัง สนามบินลำปาง เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รูปภาพ