enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online
enth
02 - 906 - 0997 info@teawthaionline.com Teaw Thai Online

วิถีชุมชนในผืนป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.เพชรบุรี (KOB)

0
ราคา
ราคาTHB2,800
ราคา
ราคาTHB2,800
The tour is not available yet.

ทำรายการ

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

316
2 วัน 1 คืน
เริ่มเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
รายละเอียดทัวร์


บริษัท KOB TREKKING

วิถีชุมชนในผืนป่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.เพชรบุรี

กำหนดการเดินทาง

วันแรก ( วิถีปะกาเกอญอ-นอนเต้นท์ )

09.00 น.
เจอกันที่จุดนัดพบ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

09.30 น.
ออกเดินทางโดยรถ 4×4 มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย หมู่บ้านแห่งแรกที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีในผืนป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

12.00 น.
เดินทางถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.10 (ห้วยแม่สะเรียง)

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

13.30 น.
เล่นน้ำคลายร้อนล่องแพไม้ไผ่ต้นน้ำเพชรบุรี ชมวิถีวัฒนธรรมชาวบ้านบางกลอย

18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นตามแบบฉบับปะกาเกอญอ

20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (เดินสวนสมุนไพรกลางป่า,ชมเกษตรไฮเทคบ้านวังวน)

รับประทานอาหารเช้าสไตล์แค้มป์ปิ้ง ลองลิ้มชิมกาแฟสดโลบาสต้าที่ปลูกในพื้นที่ (คั่วเองชงเอง)
09.00น.
เดินทางกลับ

11.00น.
แวะชมเกษตรไฮเทคผักไฮโดโปนิค เมล่อนญี่ปุ่น ไร่ภูมินันท์

13.00น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบบ้านๆ ตลาดทึ้ยเพิ่งหลวงบ้านวังวน

15.30น.
เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รูปภาพ